Το Logistics Vision Suite, είναι η Ελληνική απάντηση για μια ολοκληρωμένη state-of-the-art οικογένεια προϊόντων λογισμικού για τον προγραμματισμό, αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, η οποία ενσωματώνει καθιερωμένες πρακτικές οργάνωσης και βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας κορυφαίων πολυεθνικών και Ελληνικών επιχειρήσεων.

Η ανοικτή αρχιτεκτονική του Logistics Vision Suite επιτρέπει την εύκολη και ολοκληρωμένη διασύνδεσή του με συμπληρωματικά πληροφοριακά συστήματα ERP & MRP. Το Logistics Vision Suite είναι μία δομημένη και ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:

web menu a2

Check our visions

01.

Warehouse Vision

για την Οργάνωση και την Αυτοματοποίηση των Κέντρων Διανομής: Το Warehouse Vision είναι ένα state-of-the-art Warehouse Management System (WMS) το οποίο διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί όλες τις λειτουργίες ενός κέντρου διανομής όπως είναι η παραλαβή / ταυτοποίηση των εμπορευμάτων από τους προμηθευτές και την παραγωγή, η τοποθέτηση στα αποθηκευτικά συστήματα, η ανατροφοδοσία των θέσεων συλλογής, οι εργασίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. ανασυσκευασία, ετικετοποίηση και συναρμολόγηση), τις διαφόρου τύπου απογραφές (π.χ. γενική και κυκλική) και τέλος οι εργασίες διεκπεραίωσης των παραγγελιών (συλλογή, συσκευασία, φόρτωση και αποστολή).

Για την επίτευξη των στόχων του, το Warehouse Vision αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ασύρματων δικτύων (RF) και γραμμωτού κώδικα (barcode) καθώς και όπου αυτό απαιτηθεί, εξοπλισμού υψηλής αυτοματοποίησης όπως Automatic Storage & Retrieval Systems, Order Picking, Conveyors & Sorters.

Barcode
Management

RF
Ασύρματα Δίκτυα

Order Picking
& Retrieval Systems

Automatic Storage.

02.

Transport Vision

Για τη Βελτιστοποίηση των Διανομών: Μεταξύ των λειτουργιών που υποστηρίζει το Transportation Vision περιλαμβάνονται η δρομολόγηση των διαθέσιμων οχημάτων (Vehicle Routing), η κατανομή και φόρτωση των εμπορευμάτων στα οχήματα (Order Loading), η προσωρινή εναπόθεση και διαμεταφορά αγαθών (Transit & Forwarding), η παράδοση στους παραλήπτες συνοδευόμενη από την σχετική απόδειξη (Proof οf Delivery) και τέλος η συντήρηση, διαχείριση και παρακολούθηση του στόλου οχημάτων (Fleet Management & Tele-tracking).

Δρομολόγηση
Οχημάτων

Κατανομή & Φόρτωση
Εμπορευμάτων

Διαχείριση
Στόλου Οχημάτων

Αποδεικτικά
Παράδοσης

03.

Inventory Vision

για την Αριστοποίηση των Αποθεμάτων: Η ζωτικής σημασίας ανάγκη των σύγχρονων επιχειρήσεων για επίτευξη και διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους με το μικρότερο δυνατό κόστος αποθεμάτων οδήγησε την Mantis στην επέκταση του Logistics Vision Suite στην κατεύθυνση της πρόβλεψης ζήτησης (Demand Forecasting), του προγραμματισμού αγορών, της βελτιστοποιημένης αναπλήρωσης και κατανομής των αποθεμάτων στα διάφορα κέντρα διανομής και σημεία πωλήσεων (Replenishment Planning) και γενικά στην διοίκηση των αποθεμάτων.

Η επέκταση αυτή υλοποιήθηκε μέσω της δημιουργίας του Inventory Vision το οποίο βασίζεται στο λογισμικό Syncron της πολυεθνικής εταιρίας Syncron International, την οποία η Mantis αντιπροσωπεύει στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. To Syncron είναι ένα διεθνώς καθιερωμένο σύστημα, το οποίο πέραν των εκατοντάδων σημαντικών εγκαταστάσεων που διαθέτει σε όλο τον κόσμο, είναι και η μόνη διεθνούς επιπέδου λύση στον τομέα της διοίκησης των αποθεμάτων που έχει δοκιμασθεί επιτυχώς στην Ελλάδα, έχοντας ήδη επιλεγεί από κορυφαίες επιχειρήσεις της Ελληνικής αγοράς.

Αριστοποίηση
Αποθεμάτων

Κατανομή
Εμπορευμάτων

Πρόβλεψη
Ζήτησης

Αναπλήρωση
Αποθεμάτων

04.

Plant Vision

Η διαχείριση των πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και ημιετοίμων, η βελτιστοποίηση της ροής τους από / προς / μέσα τους χώρους παραγωγής και τέλος η παρακολούθηση των παρτίδων, των αναλώσεων και της φύρας απαιτούν μια διαφορετική (logistics) προσέγγιση από αυτή των ετοίμων προϊόντων. Το Plant Vision έχει σχεδιασθεί ειδικά για να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις και να προσφέρει σύγχρονες και ρεαλιστικές λύσεις στον χώρο της παραγωγής. Η συντήρηση του βιομηχανικού εξοπλισμού (Computerized Maintenance Management Systems - CMMS) αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά υποσυστήματα του Plant Vision.

Διαχείριση
Παραγωγής

Πρώτες Ύλες
Παράγωγα και φύρα

05.

Quality Vision

Περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες του ISO και του HACCP σε ένα ενιαίο σύστημα ποιότητας. Ιχνηλασιμότητα, παράπονα πελατών, διορθωτικές ενέργειες, μετρήσεις σε κρίσιμα σημεία, ποιοτικοί έλεγχοι, προδιαγραφές, εκπαίδευση προσωπικού, audits κα.

Περισσότερα?

Επικοινωνείστε μαζί μας

Ανακαλύψτε τη δυναμική των logistics

Αναλύουμε τις ανάγκες σας και παρουσιάζουμε ΔΩΡΕΑΝ τις δυνατότητές μας.